arama iletişim site ağacı
site ağacı
Anasayfa Genel Bilgiler Kurullar Bildiri Konuları Bildiri Gönder Sempozyum Takvimi Sempozyum Programı Basında Sempozyum
Sempozyum Ulaşım İletişim Resim Galerisi Duyurular

     Halk kütüphaneleri, vatandaþlarýn eðitim, kültür ve boþ zamanlarý ile ilgili bilgi gereksinimlerini ayrým gözetmeksizin, ücretsiz biçimde karþýlayarak, demokratik ve çaðdaþ toplumun oluþturulmasýna katký saðlayan kuruluþlardýr. Bilgi toplumu oluþturulmasý aþamasýnda kaçýnýlmaz hale gelen tarihsel-toplumsal deðiþim süreci, halk kütüphanelerini de kuþatmakta ve iþlevselliðini artýrmaktadýr. Türkiye’de de gözlenen bu deðiþim halk kütüphanelerini kullanýcý, bina, personel, bütçe ve hizmetler açýsýndan etkilemekte ve bu sürece uyum saðlamalarýný zorunlu hale getirmektedir.

     Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðünce, halk kütüphanelerinin nitelikli hizmet verebilmeleri için kendilerini çevreleyen bu deðiþime uyum saðlama sürecinin deðerlendirileceði ve tartýþýlacaðý bir sempozyum düzenlenmiþtir.
Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü


Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Ana Sayfa | Genel Bilgiler | Kurullar | Bildiri Konuları | Bildiri Gönder | Sempozyum Takvimi | Sempozyum Programı | Basında Sempozyum
Ulaşım | İletişim | Resim Galerisi | Duyurular