arama iletişim site ağacı
Anasayfa Anasayfa Kurullar Anasayfa Kabul Edilen Bildiri-Posterler Anasayfa Bildiri Gönder Anasayfa Sempozyum Takvimi Anasayfa Sempozyum Programı Anasayfa Basında Sempozyum                English

      Konaklama
      İletişim
      Resim Galerisi
      Resim Galerisi

Bilgi toplumu oluþturulmasý aþamasýnda kaçýnýlmaz hale gelen tarihsel-toplumsal deðiþim süreci, halk kütüphanelerini de kuþatmaktadýr. Türkiye’de de gözlenen bu deðiþim halk kütüphanelerini kullanýcý, bina, personel, bütçe ve hizmetler açýsýndan etkilemekte ve bu sürece uyum saðlamalarýný zorunlu hale getirmektedir.

Halk kütüphanelerinin; halkýn istekle kullanacaðý yerler olarak tasarlanmasý ve nitelikli kullanýmýna elveriþli olmasý, personelin verimli hizmet verebilmesi, kütüphane amaç ve iþlevlerine uygun olmasý açýsýndan mekânsal tasarýmla ilgili yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadýr.

Bu çerçevede 8-10 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda “Kütüphanelerde Mekan Tasarýmý” konulu sempozyum düzenlenecektir.
Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü


Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü
     Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü